Kunngjøring: Begrenset offentlig ettersyn for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Med bakgrunn i innsigelse fra Fiskeridirektoratet og Nordland fylkeskommune er det gjennomført en revisjon av planforslag for interkommunal Kystsoneplan Vesterålen. Begrenset offentlig ettersyn gjelder kun endringer for 9 formålsområder akvakultur og kombinert formål akvakultur og endring av bestemmelser §4.2, 4.4, 4.5, 5.1 og 7.1.

Revisjon med utvidelse av formålsområder, er også konsekvensutredet.

Alle dokumenter som er endret ligger på Vesterålen regionråds nettside. Det vil også være tilgjengelig på kommunekart.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 03.02.2023 sendes per e-post til:

postmottak@vestreg.no

eller i papirform til:

Vesterålen regionråd
Postboks 243
8401 Sortland

Alle henvendelser i saken bes merket med saksnr. 14/214