Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknad om akvakultur Storøy NØ, Lødingen kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder arealendring.

Frist for eventuelle merknader 18 november 2022.

Det ønskes oppdatering i Akvakulturregistret i forhold til lokalitetens reelle plassering. Det er gitt dispensasjon fra Lødingen kommunes arealplan.

 

LOKALITET: STORØYA

Søker: Mortenlaks AS

Søknaden gjelder: Arealendring

Søkt størrelse: Ingen endring

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º25,723` Ø 15º52,043`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utleggstid er 1 måned, frem til og med 18. november. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes til:

Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no innen utleggstidens utløp.

Merk innspill med saksnummer: 22/288

Dokumenter i saken:

1_Akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse (PDF, 230 kB)
10_Biosikkerhetsplan Storøy (1) (PDF, 2 MB)
11_B-undersokelse1 (PDF, 11 MB)
12_C-undersøkelse av oppdrettslokalitet Storøya NØ1 (PDF, 31 MB)
13_Fortoyningsanalyse1 (PDF, 9 MB)
14_Fortoyningsanalyse_flåte1 (PDF, 8 MB)
15_Forundersøkelse Storøy NØ - rapport (PDF, 14 MB)
16_Storøy anlegg med flåte_koordinater (PDF, 2 MB)
17_Strømrapport_StorøyaNØ (PDF, 13 MB)
18_Vurdering av sårbare naturtyper Storøya NØ1 (PDF, 586 kB)
19_Vurdering KU Storøya (1) (PDF, 4 MB)
2_Søknad for akvakultur i flytende anlegg (PDF, 6 MB)
3_Følgebrev med beskrivelse av behov for søknad (PDF, 810 kB)
4_Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for lokalitet 11298 Storøya NØ1 (PDF, 280 kB)
5_Vedlegg - kart_dispensasjons søknad (PDF, 276 kB)
6_Beredskapsplan for rømming (PDF, 97 kB)
7_Beredskapsplan for sykdom og fiskevelferd (PDF, 2 MB)
8_Beredskapsplan ved endringer i det marine miljøet, algeinvasjon og manetforekomst (PDF, 2 MB)
9_Beskrivelse av IK-systemet (PDF, 79 kB)