Kunngjøring: Offentlig innsyn av søknad om areal- og biomasseendring ved lokalitet Rinøyvåg, Lødingen kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn. Søknaden gjelder areal- og biomasseendring.

Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker:                       Mortenlaks AS

Søknaden gjelder:     Areal- og biomasseendring

Søkt størrelse:           2608 tonn MTB

Lokalitet:                    14795 Rinøyvåg Ø

Koordinater:             Midtpunkt anlegg N 68º22,733` Ø 15º46,200`

Midtpunkt fôringsflåte N 68º22,638` Ø 15º45,933`

Utleggstid er til og med 20. oktober. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no innen utleggstidens utløp.

Merk innspill med saksnummer: 23/3639.

Dokumenter i saken:

1. Akvakultursøknad biomasseendring Rinøyvåg (PDF, 299 kB)

2. Søknad om endring av lokalitet 14795 Rinøyvåg Ø (PDF, 426 kB)

3. Supplerende opplysninger Rinøya (PDF, 119 kB)

4. Vedtak om dispensasjon fra kystsoneplan (PDF, 246 kB)

5. Dispensasjonsvedtak (PDF, 133 kB)

6. Tildeling av økt produksjonskapasitet etter auksjon på akvakulturtilatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret (PDF, 266 kB)

7. Kart og koordinater Rinøyvåg (PDF, 2 MB)

8. Forundersøkelse Rinøyvåg 2023 (PDF, 3 MB)

9. Strømrapport Rinøy 2023 (PDF, 11 MB)

10. B undersøkelse februar 2023 (PDF, 3 MB)

11. B undresøkelse juli 2023 (PDF, 3 MB)

12. C undersøkelse august 2023 (PDF, 10 MB)

13. Biotopkartlegging 2023 (PDF, 16 MB)

14. Biosikkerhetsplan Mortenlaks (PDF, 202 kB)

15. Risikovurdering fiskevelferd Rinøyvåg (PDF, 687 kB)

16. Beredskapsplan for sykdom og fiskevelferd (PDF, 183 kB)

17. Beredskapsplan for rømming (PDF, 2 MB)

18. Beredskapsplan ved endringer i det marine miljøet, algeinvasjon og manetforekomst (PDF, 542 kB)

19. Luseplan (PDF, 4 MB)

20. KU vurdering Mortenlaks (PDF, 130 kB)

21. Kvittering Fiskeridirektoratet (PDF, 222 kB)

22. Kvittering Fiskeridirektoratet (PDF, 2 MB)

Artikkelliste