Lødingen hamn- Varsel om endret planavgrensing

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles det om endret planavgrensning i forbindelse med pågående detaljregulering av Lødingen hamn (planID 2018004).

Tiltakshaver er Lødingen Kommune, mens Henning Larsen/Rambøll står for utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlige rom og møteplasser i området Lødingen Hamn. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 28/1, 2, 16, 21, 22, 26, 51, 45, 99, 128, 132, 145, 157, 208, 251, 353, 354, 362, 390, 417, 448, 449 og 465. Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt 56,6 daa. Planavgrensning finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid).

 

Det vil avholdes åpent folkemøte i forbindelse med høringsperioden den 1.juni kl. 18-20 i kommunestyresalen på Rådhuset.

Det gjennomføres også en spørreundersøkelse som kan ses på QR-kode eller lenke: https://forms.gle/ahSDpgHJSTNk6DHj6

 

Tidligere innsendte innspill til planarbeidet vil bli tatt med videre i prosessen.

Nye innspill, eller endringer og tillegg til tidligere innsendte innspill, sendes til Henning Larsen v/ Malin Loe PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller på e-post til: malin.loe@henninglarsen.com

Høringsfristen er satt til 10.juni 2022.

Spørsmål kan også rettes til Malin på e-post eller telefon 974 60 131.