Nye politivedtekter - Høring

Det fremgår av forvaltningsloven § 36 annet ledd at enhver formskriften skal gjelde for har anledning til å komme med et høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor skal få mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte nye politivedtektene.

 

Høringsfrist 05.05.2019

 

I rundskriv 2018/12 fra Politidirektoratet 13.februar 2018 er de nye politivedtektene for kommunene sendt ut til lokal behandling.
Bakgrunnen for politivedtekter er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere kunne reguleres i politivedtekter,er tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning.
Politivedtekter er lokalt vedtatte regler som fungerer som supplement til den ordinære lovgivningen. Mange av vedtektene handler om ro og orden på offentlig sted. På oppfordring fra Politidirektoratet skal de gjeldene politivedtektene for Lødingen kommune nå revideres.

 

 

Høringsuttalelser bes sendes skriftlig til enten postmottak@lodingen.kommune.no eller sendes i posten til:
Lødingen kommune
Boks 83
8411 Lødingen

 

Høringsfrist er 05.05. 2019

Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill vurderes, og kommunestyret vil så vedta politivedtektenes endelige ordlyd.