Offentlig godkjenning samiske navn - Høring

I hht. Lov om stadsnavn av 18.05.1990, kunngjør Lødingen kommune forslag til samiske stedsnavn i Lødingen kommune.

Vàrdobáiki stedsnavnsutvalg har reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten på tettstedet Lødingen. I tillegg er det reist navnesak på noen flere navn som manglet offentlig godkjenning.

 

I flg. Lov om stedsnavn, § 1 «Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadsnavn i samsvar med nasjonal lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.»

I flg. Lov om stadsnavn §4 sier at skrivemåten av stedsnavn skal ta utganspunkt i den nedarva uttalen av navnet.

I flg. Samme lov § 6, 2. ledd, 2.setning skal saker som gjelder samiske eller kvenske stedsnavn kunngjøres på en høvelig måte, og i tillegg sendes lokale organisasjoner med særlig tilknytning til saken.

Høringsuttalelsen sendes til Lødingen kommune, som videresender uttalelsene samlet til Sametingets stedsnavntjeneste, som videre gir sin tilrådning før Kartverket  fatter vedtak.

Høringsfrist: 29.april 2019.

Ansvarlig for høringen: Enhet Utvikling, planavdeling.

OM NAVNESAKER

Statens kartverk er vedtaksorgan for slike navnesaker. Unntak endring av kommunens navn. Viser til Lov om kommuner og fylkeskommuner 2018 § 3 punkt 3: «Endring i en kommunes navn avgjøres av Kongen.Før navnespørsmålet avgjøres skal uttalelse innhentes fra den eller de berørte kommuner.»

Kommunen, berørte eiere og evt. festere samt lokale organisasjoner har rett til å uttale seg før vedtak blir gjort.

Les mer om saksgangen i navnesaker på kartverkets hjemmeside: https://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Saksgangen-ved-behandling-av-namnesaker/

MERKNADER TIL HØRINGEN

Lødingen kommune vil samordne lokale høringsinstanser og avgi en samlet uttale til Sametingets Stedsnavntjeneste, som videre gir tilrådning til Statens kartverk som fatter endelig stedsnavnsuttak.

Eventuelle merknader sendes til Lødingen kommune på en av følgende måter:

Sendes som brev til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen

Eller e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no