Områderegulering for Lødingen havn - Fiskøya

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn:

Vedtak i Lødingen kommunestyre sak 52/18 den 08.02.2018:

I henhold til Plan og bygningsloven § 12-10 sendes planforslag med planid 2016001 -

Områderegulering for Lødingen havn på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legges ut i servicetorget Lødingen rådhus og på kommunens hjemmeside.

Se link til saksdokument: «Områderegulering for Lødingen havn - Fiskøya ».

Merknader sendes innen høringsfristen 1. august 2018 til:

Lødingen kommune

Pb. 83

8411 Lødingen

Eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no

Vi ber om at merknaden merkes:
«Merknad til sak 16/516»

 

Spørsmål kan rettes til Knut Roger Ingebrigtsen Tlf. 76 98 66 44  e-post: knut.ingebrigtsen@lodingen.kommune.no