Vedtatt detaljregulering Slettmo gnr.23 bnr 28

Lødingen kommune har vedtatt reguleringsplan 2019002.

Kommunestyret vedtok i møte den 24.09.2020, sak 66/20 Detaljregulering for del av Slettmo, gnr. 23 bnr. 28, PlanID 2019002. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du her.

Dokumenter er også lagt ut i rådhusets resepsjon, Rådhusvegen 27 8410 Lødingen.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 19.10.2020 (tre uker fra kunngjøringsdato i avisen, evt. lenger ved ferie). Eventuell klage merkes 18/617 og stiles til postmottak@lodingen.kommune.no eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

Informasjon om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig her.