Pressemelding

Kommunestyret i Lødingen har vedtatt at dom fra Midtre Hålogaland tingrett, der Lødingen kommune ble idømt erstatningsansvar overfor tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen, skal ankes til Hålogaland lagmannsrett.

Martinussen tok ut søksmål mot kommunen med krav om erstatning grunnet i tre forhold. Martinussen mente kommunen har opptrådt illojalt overfor henne i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Hun mente videre at hun var ærekrenket av kommunen. Til sist mente hun at arbeidsforholdet hennes var avsluttet på uriktig grunnlag.

 Lødingen kommune er tilfreds med at tingretten har konkludert med at kommunen ikke har opptrådt illojalt overfor kommunedirektøren og heller ikke at kommunen har ærekrenket henne.

 Lødingen kommune anker dommen fordi kommunen mener tingretten bygger på en ufullstendig og uriktig vurdering av bevisene i saken. Videre har tingretten lagt til grunn feil rettsforståelse. At tingretten har foretatt en betydelig reduksjon av Martinussens erstatningskrav, fra 2,5 millioner kroner til i underkant av 700 000 kroner, mener kommunestyret at kommunens avslutning av Martinussens arbeidsforhold er saklig utøvelse av arbeidsgivers styringsrett og derfor gyldig. Det riktige er at kommunen skulle vært fullt og helt frikjent.

 Kommunestyret vil særlig peke på at tingrettens utsagn om at gruppeledernes vitneforklaringer er oppkonstruerte, er en grov og uakseptabel feil. Når det gjelder rettsforståelsen mener kommunestyret at tingrettens forståelse av hvilke krav som gjelder for gyldig avslutning av et arbeidsforhold uten stillingsvern, ikke er riktig.

Spørsmål til saken kan rettes til kommunens advokat, advokat (H) Frode Lauareid, mobil 97 66 90 18.

Artikkelliste

Viser 41-53 av 53 artikler, side 3 av 3