Høringsfristen (20. april 2018) Utvides til 30 april 2018.

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn: vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Statens vegvesen vil redusere kostnadene i prosjektet "Ny E10 Hålogalandsvegen", og for å få til dette er det foreslått noen reguleringsendringer. [20.03.2018]. Forslaget til reguleringsendringene legges ut i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 10, og forslaget er ute til høring i perioden 21.mars – 2. mai 2018.

Bassenget stenger for sesongen etter siste offentlige bading den 23.03.18 kl. 21.00.

Kveldsvakt i hallen til og med 27.04.18.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Vil du være vår nye medarbeider? Lødingen kommune har flere ledige stillinger.

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.