Frist for innspill: 19. august 2021

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til ny kommuneplanens arealdel for andre gang på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Lødingen hallen er stengt fra og med i dag 18.juni til og med 22.august

Reguleringsplanen utarbeides av Lødingen kommune som en del av stedsutviklingsprosjektet i Lødingen sentrum.

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter, og som har en inntekt som ikke overstiger 2X grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Innspill og forslag til tiltak i Kommunedelplan for trafikksikkerhet som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen.
Frist tiltak trafikksikkerhetsplan: 23 juli 2021

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Hjertholmen i Lødingen kommune. Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 28/1, 4, 173, 191, 375, 376, 377, 397 og 414. 
Frist 12 juni 2021.

Dette gjelder meldinger ved kokepåbud eller andre viktige meldinger fra kommunen.
Det er 52 adresser i kommune som ikke ligger med tlf. nr. Ber alle gå inn i registeret og sjekke at det ligger riktig tlf. nr.!

Fra og med uke 23 t.om uke 34 har fysioterapeutene begrenset kapasitet pga ferieavvikling, samt oppgaver i forbindelse med prosjektet "Statlig finansiering av eldreomsorg". Vi vil fortsatt ta pasienter som har akutte behov for oppfølging fra fysioterapeut og vi kan nås på telefon og epost.

 

Generelt forbud med bruk av åpen ild.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Åpne artikkel for mer info.

Hensikten med planen er å etablere et større rorbuanlegg i Lødingen sentrum, visningssenter for laks samt nytt administrasjonsbygg for Mortenlaks AS.

Personer som tilbys vaksinering i Lødingen kommune vil bli kontaktet av Legekontoret eller Helsestasjonen

Personer som er født i 1956 eller tidligere (de over 65 år), som ikke er blitt oppringt av legekontoret for korona vaksine, bes ringe legekontoret.

Tlf. 769 86 650.

Lødingen Kommunes innbyggere har fra 01.01.2021 fått et økt gebyr på vann og avløp

Den 28. april åpner helsestasjonen for ungdom

Lødingen kommune har egen telefontjeneste i forbindelse med den pågående pandemien.
Tjenesten vil være åpen mellom kl. 10.00 - 15.00, mandag - fredag. Her vil du få svar på spørsmål du måtte ha om Covid-19.
Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra Lødingen kommune.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en film om kravene som stilles til de som kommer til Norge.

Meldinger fra innbyggere på avvik skal sendes på mail til yngve.holm@lodingen.kommune.no