Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er 1. april 2019, kl. 12.00.

Listeforslag med vedlegg sendes:

Lødingen kommune v/valgstyret

Postboks 83,

8411 LØDINGEN

Eller leveres til Fellestjenesten på Lødingen rådhus.

Lødingen Kommune ønsker å tilsette badevakter for tilsyn ved offentlig bading. Arbeidstiden vil være fra kl. 17.45-21.15 tirsdager, og fra 16.45-20.15 fredager.
Gjelder i perioden 01.10-31.03.

 

Hege Koteng er ansatt som ny kommunalsjef i enhet helse og omsorg. Hun tiltrer stillingen 1. april 2019.

Hege er 53 år utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse innenfor ledelse. Hun jobber i dag som virksomhetsleder i Tingvoll kommune med ansvar for kommunens heldøgnbaserte helsetjenester, en stilling hun har hatt i 3 år. Tidligere har Hege vært avdelingsleder både i Tingvoll og Stordal kommuner innenfor ulike tjenestetilbud. Her har hun hatt både faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for driften av avdelingene.

Vi ser frem til at Hege begynner hos oss i Lødingen og at vi skal få glede av hennes kompetanse og ønsker henne velkommen til oss.

 

Anerkjennelse av godt arbeid med trafikksikkerhet i Lødingen. Lødingen er godkjent som trafikksikker kommune i 2019-2021.

Lødingen kommune har i delegert vedtak, DS 118/18 av 05.12.2018 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Matrikkelforskriften § 50 tildelt bygning(er) på eiendommer vegadresse fra matrikkeladresse i henhold til vedlagt liste.

Arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen har startet opp.Informasjon om prosjektet finnes under Kystsoneplan hos Vesterålen Regionråd.Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:  http://vestreg.no/kystsoneplan

Det blir fast rute hver onsdags morgen og ettermiddag.

Ressursteamet er et tilbud til foreldre i Lødingen kommune som ønsker en tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn i alderen 0 – 18 år. Ressursteamet koordinerer saken og ser til at barn og familien får den hjelpen som er nødvendig.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.