Vedtak av Kystsoneplan for Lødingen kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 19. juni 2023, sak 23/2422 Kystsoneplan for Lødingen kommune, PlanID 2020002. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtatt kommunedelplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du på kommunens nettsider i møteplan eller i planregistret. Planen vil etter hvert også bli tilgjengelig i kartløsningen kommunekart.com.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages iht. plan- og bygningsloven § 11-15.