Eiendomsskatt 2023 - Skatteseddel

  1. Skatteseddel er en informasjon om årets eiendomsskatt, og hvordan denne er beregnet.
  2. Her er ingen endringer fra 2022 til 2023, fortsatt 4 promille av skattegrunnlag. Samme eiendomsskatt som 2022.
  3. Faktura vil komme i fire terminer sammen med de kommunale avgiftene: mars, juni, september og desember.

EIENDOMSSKATT 2023 – SKATTESEDDEL

Lødingen kommunestyre har gjort vedtak med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2023.

Eiendomsskattesatsen for 2023 er uendret fra 2022: 4 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer, uthus og naust mv. Skatten fordeles på fire terminer.

Opplysninger om eiendomsskatt kommer frem av utsendt takstskjema grunnlag.

For nærmere informasjon om hvordan taksten er beregnet se:

https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt

Klageadgang:

Eiendommer er taksert i henhold til fastsatte takseringsregler i Lødingen kommune. Eier eller regningsmottaker kan klage på taksten som danner grunnlag for skatt. Klagen må inneholde gårds – og bruksnummer og begrunnelse for hvorfor du mener fastsatt takst er feil. Klagen sendes skriftlig til Lødingen kommune økonomiavdelinga, avd. eiendomsskatt, postboks 83, 8411 Lødingen innen 6 uker etter mottak av skatteseddel.

For spørsmål: send epost til eiendomsskatt@lodingen.kommune.no

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon og skatteseddel/faktura til den som står som regningsmottaker i kommunen sitt register.

Med hilsen

Lødingen kommune økonomiavd.,

Eiendomsskattekontoret.