Grensejustering

Retningslinjer for grensejustering

Ved kart- og oppmålingsforretning kan oppmålingsenheten foreta justeringer av grensene mellom eiendommer. Det er en forutsetning at panthavere eller andre rettighetshavere ikke lider skade.

Det er sterke begrensninger i størrelsen på slike justeringer, og vi siterer fra forskriftene til Matrikkellovens § 34:

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

...Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.(2015=kr.90.068,- - grunnbeløpet endres 1. mai hvert år)

Dersom slik justering krever samtykke fra andre offentlige myndigheter, vil oppmålingsenheten være behjelpelig med å innhente slike tillatelser.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensejustering. I tillegg må du legge ved et kart som antyder grensejusteringen.
Rekvisisjonen underskrives av grunneier.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 220 kB)

Kostnadene er avhengig av anvendt timeverk. 

I henhold til Matrikkellovens bestemmelser skal en slik grensejustering ikke sendes til tinglysing dersom den er utført av oppmålingsmyndigheten i kommunen, og det skal således ikke betales tinglysingsgebyr eller dokumentavgift til staten.