Deling av eiendom

Fradeling av tomter 

Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søke om fradeling

Søknaden underskrives av grunneier og sendes til:
Lødingen kommune, Bygg og oppmåling

Saksgang

Søknaden behandles av formannskapet eller av administrasjonen etter delegert myndighet.
Dersom området ikke er regulert må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene.
Er det snakk om en byggetomt må søknaden i mange tilfelle også godkjennes av andre instanser.

Oppmålingsenheten har ingen befatning med saken før alle tillatelser er gitt, og saken oversendt for oppmåling. Har du spørsmål om fradelingssaken før den er ferdigbehandlet for oppmåling, tar du kontakt med byggesakstorget.

Hva koster fradeling?