Seksjonering av bebygd tomt

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning (typisk er leilighetsbygg i flere etasjer eller forretningsgårder).

En begjæring om seksjonering er ikke gjenstand for politisk behandling eller skjønnsmessig vurdering i kommunen. Dersom vilkårene er til stede skal seksjoneringstillatelse gis.

En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Hovedvilkår for seksjonering

  • Alle hovedseksjoner skal være del av et bygg, men de kan ha målsatte tilleggsdeler utenom bygget.

  • Alle seksjoner skal ha adkomst fra fellesareal eller offentlig veigrunn.

  • Alt areal som tjener til felles nytte skal være fellesareal.

  • Hver boligseksjon skal ha kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc skal være i eget eller egne rom.

  • Hele eiendommen må seksjoneres, ikke bare deler av den.

Reglene for seksjonering finnes i Seksjoneringsloven.

 

Slik søker du

  • Seksjoneringsskjema (PDF, 610 kB) (3 eksemplarer).

  • Kart (3 eks.) over hele eiendommen, med eiendomsgrenser og bygninger, i angitt målestokk.

  • Hustegninger (3 eks.) Plantegninger av alle plan, med påført bruk av de enkelte rom, og der avgrensningen av de enkelte seksjoner klart fremgår.

  • Sameievedtekter (1 eks.). Disse kan være ganske enkle, men skal minst inneholde eiendommens betegnelse og hvor mange medlemmer styret skal ha.

På seksjoneringsskjemaet må alle spørsmål under punkt 5 (egenerklæring) besvares.

Alle vedlegg som skal følge med til tinglysing (tegninger, kart, fullmakter, firmaattest, uråderettserklæringer, evt. godkjenning fra panthaver ved reseksjonering) må være markert med vedleggsnummer og i A4-format.

Seksjoneringsskjema, hustegninger og situasjonsplan skal være i tre eksemplarer - øvrige vedlegg (vedtekter, fullmakter, uråderettserklæringer, firmaattest) skal være i ett eksemplar.

Seksjoneringsskjemaet underskrives av grunneier (dersom utskrift på A4-ark, må grunneieren skrive under nederst på alle ark), og leveres til oppmålingsenheten som kontrollerer rekvisisjonen, og at vilkårene er til stede. Oppmålingsenheten sender deretter seksjoneringen til tinglysing.

Hva koster seksjonering?

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

Dersom seksjoneringen omfatter utendørs tilleggsdeler til seksjoner, må det foretas oppmåling av tilleggsdelene.  Arbeidet betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
 

Reseksjonering

Dersom en etablert seksjonering ønskes endret, kan dette ordnes ved en reseksjonering. du bruker samme skjema som ved seksjonering - men det krysses av for reseksjonering.

Hvem kan kreve reseksjonering og hvem må samtykke?

En oversikt over hvem som kan kreve reseksjonering og hvem det kreves samtykke fra finner du på nettsidene til kartverket.

Hva koster reseksjonering?

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

Dersom reseksjoneringen også omfatter utendørs tilleggsdeler til seksjoner, må det foretas oppmåling av tilleggsdelene.  Arbeidet betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.

Ved reseksjonering som endrer sameiebrøken, skal det også betales dokumentavgift for de seksjoner som får en høyere andel.

Opphevelse av seksjonering

Dersom en etablert seksjonering ønskes opphevet i sin helhet (eiendommen tilbakeført), må det sendes inn begjæring om opphevelse  (PDF, 114 kB) til oppmålingsmyndigheten i kommunen. Vilkårene for slik tilbakeføring er at samtlige seksjonseiere (hjemmelshavere til de enkelte seksjonene) gir skriftlig samtykke.

Dersom det er ulikt hjemmelsforhold på seksjonene, vil det bli opprettet et ordinært tingrettslig sameie på eiendommen, med kun et grunnboksblad. Sameiebrøkene i seksjonene vil være grunnlag for hjemmelsforholdet til det nye sameiet. Når seksjonene slettes, vil panten i de opprinnelige seksjonene gå over til å hefte i den ideelle andelen som seksjonens sameierbrøk representerer. Det ansees derfor ikke nødvendig med samtykke fra panthaverne for å slette seksjoneringen.

Se forøvrig Tinglysingens opplysninger om opphevelse.