Lødingen Sykehjem

Ved Lødingen Sykehjem skal trygghet, trivsel og verdighet for beboere, ansatte og pårørende stå i sentrum. Alle skal behandles med respekt og omtanke.

Innleggelse:

Alle innleggelser går via tildelingssteamet i Lødingen Kommune. Søknader finnes på Lødingen Kommunes hjemmesider eller ved henvendelse til institusjonen.


Informasjon ved  Lødingen sykehjem

Lødingen sykehjem eies og drives av Lødingen Kommune. Sykehjemmet skal gi brukerne mulighet til varig bomiljø, gjenopptrening, korttidsopphold, avlastning og pleie ved alvorlig sykdom og død. Det er per i dag februar 2017 plass til 32 beboere, alle på enkeltrom med dusj/toalett. Fire av plassene er korttidsplasser, der det i perioder kan bli brukt som dobbeltrom.

Våren 2017, ble den nye sykehjems-fløyen tatt i bruk, i første omgang med 4 enkeltrom. Det er uttak for telefon og TV på alle rom. Installasjon av fasttelefon må beboeren dekke selv.

Vi har inndelt sykehjemmet i 4 poster, en post er skjermet for demente beboere, to er langtidsposter og den siste er korttidsposten, der vi har en del som kommer direkte fra sykehuset, i tillegg til noen langtidsplasser.                                                                                   

Beboerne må påregne og bli flyttet mellom postene, alt etter omsorgsbehov og hvor vi best kan tilrettelegge.

Beboerne får tilbud om fysioterapi, tannlegetjenester og legetilsyn. Legen har faste dager på sykehjemmet, der beboeren blir tilsett alt etter behov. Pårørende kan her avtale møte med legen ang aktuelle problemstillinger. Fysioterapeut har vi kun 1 dag pr. uke, dette jobber vi med å øke.               

I tillegg er det eget rom fotpleie og frisør. Dette er ekstra tjenester som beboeren må dekke selv.

Lødingen Sykehjem har eget kjøkken med kantine og eget vaskeri.

 

Personalet

Hver post har fast personalet knyttet til seg, i tillegg er det noen som jobber på flere poster. Du vil møte sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Vi har også en del ufaglærte assistenter som jobber sammen med det faglærte personalet. 

Hvert rom skal ha sin faste primærkontakt, han/hun skal følge opp beboeren og være en kontaktperson mellom beboer, sykehjem og pårørende. Det kan bl.a være praktiske saker som skal ordnes ang penger/ innkjøp av klær/ frisør mm.

Når det gjelder utveksling av informasjon om beboerne så må vi forholde oss til den som er oppført som nærmeste pårørende, hvis ikke annet er avtalt. Den nærmeste pårørende må selv videreformidle til andre pårørende.

Alt av personale som jobber ved sykehjemmet er underlagt taushetsplikt.

Døgnrytme ved Lødingen sykehjem:


0730 - 0800   Vakt-skifte
0800 - 0930   Morgenstell og frokost
1200-1230    Lunsj
1300 - 1500   Formiddagsaktiviteter
1530  - 1630  Middag
2000  - 2030   Kveldsmat
2030 - 2200  Kveldsstell
2200             Vakt-skifte

Kontaktinfo

POST 1 -Langtidsplass
Telefon 46 88 83 49
POST 2 - Langtidsplass
Telefon 90 52 99 02
POST 3 - Skjermet/ Dement avdeling
Telefon 48 17 55 42
POST 4 - Korttidsplass
Telefon 97 59 54 33
Hjemmesykepleien
Vakttelefon hjemmesykepleietjeneste
Telefon 76 98 67 05
Cecilie Johansen
Leder sykehjem
E-post
Telefon 99 12 54 20
Tena Matic
Assisterende avdelingsleder
E-post
Telefon 48 23 83 96

Adresse

 

Helse og omsorg Forvaltningskontoret
Leder Minna Henningsen

Idrettsvegen 1 A, 2 etg.

8410 LØDINGEN

 

Tlf.: 902 47 934

Tlf.: 481 46 906 (10:00 - 14:00)