Konsesjon fast eiendom

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Du må søke om konsesjon dersom du eller andre ikke skal bo på eiendommen i din eiertid. Du må da fylle ut skjemaet Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Kommunen skal gi konsesjon uten vilkår om boplikt når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål. Ved denne avgjørelsen kan det blant annet legges vekt på eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i har karakter av å være et utpreget fritidsområde, bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den til helårsbolig.

Konsesjon uten vilkår om boplikt skal også gis dersom kommunen finner det godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området.

Hvis ervervet er konsesjonsfritt er hovedregelen at erververen må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververen må da fylle ut skjemaet LDIR-360B Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom.  Veiledning om hvordan du fyller det ut ligger nederst på skjemaet.

Her finner du noen nyttige informasjon om konsesjon.

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40