Spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilging brukes til nye prosjekter.

Strategi og retningslinjer for bruk av midlene

Kommunene i Lofoten og Vesterålen har utarbeidet en felles tiltaksstrategi for bruk av midlene. I planens kapittel 8 er det utarbeidet retningslinjer for forskjellige tiltak i Lofoten og Vesterålen, og hvilke tilskuddsbeløp en kan forvente. Dette kapitlet bør studeres nøye i forbindelse med utfylling av søknad.

Behandling av enkeltsøknader skal skje på grunnlag av følgende strategier som er felles for alle kommunene.

  • Virkemidlene skal brukes i tilknytning til bruk med aktiv jordbruksdrift
  • Støtte opp om lokalt verdifulle jordbrukslandskap etter kommunal utvelgelse
  • Flytting av beitedyr fra områder med høyt beitetrykk til områder med svakt beitetrykk  og høy beitekvalitet eller til lokalt verdifulle jordbrukslandskap • Istandsetting av kulturbeiter og dyrka mark som har vært ute av drift
  • Prioritere tiltak mot landbruksforurensning i vassdrag
  • Prioritere fellestiltak mot estetisk forurensning fra landbruket som skjemmende bygninger, gjerderester m.m.
  • Istandsetting av bygninger etter antikvariske prinsipper

Søknadsfrist

To søknadsfrister; 1.april for å få vedtak før ferien, og 15. August. Søker du innen 1. april kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. November .

Hvordan søke?

Søknadsskjema, forskrift og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside. Kontakt kommunen eller Landbruksrådgivning som også behjelpelig med søknad for sine medlemmer.

Søknaden sendes:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland
 
epost: postmottak@sortland.kommune.no 

Sortland kommune har på sin nettside lagt ut informasjon og flere nyttige linker. Du finner også en oversikt over hvilke tiltak som har fått midler de siste årene.