Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen

Høring og offentlig ettersyn

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn.

For Lødingen blir det arrangert folkemøte på rådhuset i mai med presentasjon av planen. Eksakt dato kommer.

Plandokumentene er for øvrig tilgjengelig på nettsidene til Vesterålen regionråd: https://vestreg.no/kystsoneplan

Mer informasjon om høring og offentlig ettersyn finner du under kunngjøringer.

Her kan du se folkemøtet som ble holdt 7. oktober 2020 i Lødingen.

Kunngjøring, stadfesting av planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

 

28.2.2020 vedtok Vesterålen regionråds arbeidsutvalg planprogram for interkommunal kystsoneplan. Et planprogram er en slags oppskrift for den videre planleggingen. Her står bl.a. hva som skal utredes og opplegg for medvirkning m.m. Den fremtidige planen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. Hensikten med fremtidig plan er å legge til rette for en:

- Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene
- Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
- Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
- Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen


Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak. 
 
Sakens dokumenter kan du lese på regionrådets hjemmesider og på denne siden. Se dokumentlink under.

Dokumentlink:

Stadfestet planprogram (PDF, 556 kB)

Vedlegg - behandling av innspill til planprogram (PDF, 588 kB)