Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen

Frist for innspill er satt til 07 februar 2020 - sendes
postmottak@vestreg.no

Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:      http://vestreg.no/kystsoneplan

Varsel om planoppstart

 

Varsel om planoppstart, og høring av forslag til planprogram, interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut til høring i 7 uker.

Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. Hensikten med planen er å legge til rette for en:

- Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene

- Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø

- Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet

- Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Planprogrammet som nå legges ut på høring er en slags oppskrift for det videre planarbeidet, og vi ønsker innspill på om planprogrammet er dekkende i forhold til de emner som skal utredes. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak.

Sakens dokumenter kan du lese på regionrådets hjemmesider www.vestreg.no og på hjemmesidene til din kommune. Innspill sendes Vesterålen regionråd, postboks 243, 8401 SORTLAND, alternativt epost: postmottak@vestreg.no. Frist for innspill er satt til den 07.02.2020.

Med vennlig hilsen

Bianca Maria Johansen

Sekretariatsleder