Hva er en arealplan?

Hva er en arealplan?

Arealplaner forteller hvor og hvordan vi skal planlegge, bebygge eller ta i bruk et område og hva som skal vernes. Planen brukes til å bestemme hvilket formål et område skal ha, det vil si hva det skal brukes til. Planleggingen handler om forvaltning av arealer, altså hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge, for å kunne sikre et trygt og bærekraftig samfunn.

 En arealplan består av et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse. Din eiendom kan være berørt av flere arealplaner.

 Hvem kan lage arealplaner?

Det er plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Både staten, fylket eller én eller flere kommuner kan sammen lage og vedta en arealplan. Privatpersoner kan også komme med forslag.

 Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Som oftest vil det være en plankonsulent med god kunnskap om plan- og bygningsloven, om hvordan planer utarbeides, og om hvordan planprosesser skal gjennomføres.

 Det er kommuneadministrasjonen som lager kommunale planer og som behandler private planforslag.

Til slutt er det kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ikke.

 Kommuneplanen – kommunens overordnede strategiske styringsdokument

Lødingen kommune har en overordnet plan som gjelder hele kommunen. Den heter kommuneplanen og består av en samfunnsdel og en arealdel.

 Samfunnsdelen handler om hva som er de overordnede målene for hele kommunen som samfunn. Arealdelen bestemmer bruken av arealet i hele kommunen og i kommunens ulike områder. Alle arealplaner må ta hensyn til prioriteringene som er gjort i kommuneplanen.

 Hvor finner jeg planer under arbeid?

Du finner planer under arbeid i vårt planregister arealplaner.no. Du finner fram i registret ved å søke på eiendom, adresse, plannavn eller plannummer.

 Når en plan er under arbeid betyr det at aktøren, som kalles forslagsstiller, og kommunen har blitt enige om at en planprosess kan starte. Planoppstarten er da offentliggjort.

 Planprosessen steg for steg