Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Kåringen i Lødingen kommune

Hålogaland Næringspark AS planlegger å etablere et område for næring og havneanlegg ved
Kåringen.

 I den forbindelse planlegges det å vinne land ved å fylle masser i sjø. De har derfor søkt
Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil 280 000 m3 masser i sjø over
et areal på inntil 60 300 m2. 

Tiltaket er planlagt gjennomført i perioden 2023 – 2035.


Søknaden er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside
https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Hoeringer/.

 Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no  eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø
innen 1. desember 2023. Merk med referansenummer 2023/1013.