Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknad om biomasseutvidelse ved lokalitet Storøya, Lødingen kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

 Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker:                     Mortenlaks AS

Søknaden gjelder:  biomasseutvidelse

Søkt størrelse:        2608 tonn MTB

Lokalitet:                 11298 Storøya NØ

Koordinater:            Midtpunkt anlegg N 68º25,723` Ø 15º52,043`

Utleggstid er til og med 21. juni. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen utleggstidens utløp til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen, eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no.

Merk innspill med saksnummer: 24/530.