Kunngjøring: Vedtak endring av detaljreguleringsplan for Hjertholmen

Formannskapet vedtok i møte den 26. oktober 2023, sak 150/23 endring av reguleringsplan, Detaljregulering for Hjertholmen planID 2021001. Vedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt endring er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Endrede bestemmelser med beskrivelse av endring, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du på kommunens nettsider i møteplan, eller på kommunekart.com og planarkiv.

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage merkes 23/3114 og stiles til postmottak@lodingen.kommune.no eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

Informasjon om utsatt iverksetting og klagerett finnes her https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/reguleringsplaner/informasjon-om-utsatt-iverksetting-og-klagerett/.