Midlertidig botilbud

I henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 skal kommunene finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

På NAV sine sider kan du lese mer om dette.

Hvis du er i en slik situasjon og uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV vil da gjøre en individuell vurdering i hver enkelt sak på hvorvidt dette kan anses som en nødsituasjon og om NAV kan bistå med hjelp til midlertidig overnatting.

Dersom du har inntekt, må du betale hele eller deler av oppholdsutgiften selv.

Rettigheten til midlertidig botilbud er hjemlet i sosialtjenesteloven § 27. 

Målgruppe

Personer med lovlig opphold i Norge som oppholder seg i kommunen.
Du opplever en nødssituasjon.
Du har ingen andre muligheter til opphold det neste døgnet (familie, venner, annet nettverk).
Du kan ha rett til denne tjenesten dersom du på egen hånd har forsøkt å skaffe deg et botilbud uten å ha lykkes.

Hva må ligge ved søknaden

Du må dokumentere din økonomiske situasjon. 

Om søknadsprosessen

Ved akuttbehov - ta kontakt med nærmeste NAV kontor.

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er lovpålagt.

Kommunen er pliktig til å fremskaffe et midlertidig botilbud. 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.06.22:

Mandag: Publikumsmottak åpent fra 12.00-14.00.

Åpent for timeavtaler alle dager

 

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33