Rus/miljøterapeutiske tjenester

Vi er opptatt av å yte tjenester etter en høy faglig standard i tråd med nasjonale og kommunale føringer og gjeldende lovverk. Vi ønsker å hjelpe brukerne etter beste evne. Vi ønsker å utvikle oss i takt med resten av samfunnet, og har derfor et høyt fokus på fagutvikling som kan hjelpe oss med å gjøre hverdagen bedre for våre brukere.

Utgangspunktet for arbeidet som gjøres i tjenesten er tilknyttet Lov om Helse- og omsorgstjenester i kommunene. Gjennom rådgivning, veiledning eller øvrige hjelpetiltak settes det fokus på å bistå brukeren til økt mestring av utfordringer i eget liv.

Sentralt i arbeidet er disse hensynene:

Fokus på ressursene hos mennesket og forebygging av at problemer forsterkes. 
Brukermedvirkning – respektfull og likeverdig samarbeid med bruker og familie.
Stor vekt på funksjon og målsettinger mot større grad av mestring i eget liv.
Helhet, sammenheng og ansvarliggjøring i samarbeidet med brukeren.
Samarbeid med eventuelle andre tjenesteytere i forhold til brukers behov. 
Tjenesten har flere hjelpetiltak å tilby. Fra individuell kontakt med miljøterapeut evt. med utgangspunkt i egen bolig, aktivisering, støttekontakt, samt bistand til unge voksne. Tjenesten kan bistå i forhold til innsøking til rusbehandling (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling), Legemiddelassistert behandling(LAR) og oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer. Bistanden som ytes vil være individuelt tilpasset den enkeltes behov og ressurser. 

Ofte settes det fokus på å bistå den rusavhengige til et mer verdig liv uten rusavhengighet eller tiltak som kan medføre reduksjon av skadevirkningene som et rusmiddelmisbruk fører med seg.

MIljøterapeuten/ruskonsulenten har et omfattende samarbeid med andre hjelpeinstanser. Våre tjenester er i hovedsak tilgjengelig innen vanlig kontortid. Ved akutt behov for helsehjelp utenom våre åpningstider, henvises det derfor til legevakt. 

I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å søke bistand ved kommunens krisesenter eller hos politiet.

For situasjoner med plutselig død etter selvmord, ulykker og lignende har kommunen et eget kriseteam som kan bistå pårørende og andre berørte.

Saksgang. 
Tjenesten er et såkalt "lavterskeltilbud". Med det menes det at alle kan ta kontakt. Enten på vegne av seg selv eller andre. Henvendelsen kan være pr. telefon, pr. brev eller ved personlig oppmøte her på huset. På bakgrunn av henvendelsen avtaler vi et hjemmebesøk eller en samtale i avdelingens lokaler. For akutte situasjoner utenom våre åpningstider vises det til beskrivelse over.

I alle saker ønsker vi å gjennomføre en eller flere samtaler før det tas stilling til hvilket samarbeid som skal etableres. 

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

 

Åpningstid fra og med 01.06.22:

Mandag: Publikumsmottak åpent fra 12.00-14.00.

Åpent for timeavtaler alle dager

 

Du kan også få kontakt med NAV gjennom www.nav.no (mitt nav) eller ved å ringe 55 55 33 33