Bygge nær vei/ny vei eller avkjøring

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om det. 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart: 

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert veikant
 • Avstandene skal målsettes på kartet

Beskrivelse av tiltaket:

 • Hva som skal bygges/endres
 • Konsekvenser i forhold til veien (sikkerhet og driftseffektivitet)

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Søknadssenter

Situasjonskart:

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei
  Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 3m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. 
 • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet

Beskrivelse avkjørselsforholdene, f.eks:

 • Antall brukere/boenheter
 • Stigningsforhold
 • Bredde på avkjørsel
 • Snuplassmuligheter på egen grunn

Søknaden sendes Lødingen kommune. 

Veinorm

 Gjelder for alle veianlegg som kommunen skal ha vedlikehold av. 

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart