Bygge nær vei/ny vei eller avkjøring

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om det. 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart: 

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert veikant
 • Avstandene skal målsettes på kartet

Beskrivelse av tiltaket:

 • Hva som skal bygges/endres
 • Konsekvenser i forhold til veien (sikkerhet og driftseffektivitet)

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Søknadssenter

Situasjonskart:

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei

  Klikk for stort bilde


  Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 3m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. 
 • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet

Beskrivelse avkjørselsforholdene, f.eks:

 • Antall brukere/boenheter
 • Stigningsforhold
 • Bredde på avkjørsel
 • Snuplassmuligheter på egen grunn

Søknaden sendes Lødingen kommune. 

Veinorm

 Gjelder for alle veianlegg som kommunen skal ha vedlikehold av. 

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart