Brannberedskap

Varsling av brann og ulykker skjer til telefon 110.

Lødingen Brann og redning (brannvesenet) ivaretar kommunens plikter etter Brann- og ekplosjonsvernloven  både beredskaps- og forebyggende plikter.
I tillegg skal Brann og redning også ivareta kommunens beredskapsplikter etter Forurensningsloven , samt bistå kommunens øverste ledelse i annet beredskapsarbeid.

Lødingen Brann og redning har to hovedoppgaver:

  • Ansvar for å rykke ut ved brann og akutte hendelser

  • Ansvar for forebygging, feiing og tilsyn av fyringsanlegg og andre tilsyn,
    samt behandling av saker etter Brann- og ekplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om håndtering av farlig stoff

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff

Kontaktinfo

BRANN 110