Tilsynstjenester av brannobjekt

Tilsyn i særskilte brannobjekter er en lovpålagt tjeneste som reguleres via bestemmelser i brannlovgivningen. I forbindelse med slike tilsyn er brannsjefen tilsynsmyndighet innen helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Brannsjefen skal ha registrert bygningen som et særskilt brannobjekt via et enkelt vedtak.

Brannsjefen stiller krav om dokumentasjon av brannsikkerheten i særskilte brannobjekter. Eier og bruker/virksomhet skal i samarbeid utarbeide en slik dokumentasjon, og denne skal kunne fremlegges brannsjefen ved forespørsel.

SØKNAD

Eier slipper å søke om å få tjenesten. Brannsjefen utfører tjenesten etter faste tilsynsintervaller.

PRISER

Se gjeldende betalingsregulativ.

 

 

KLAGE

Brannsjefens skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.

LOVHENVISNING

Brann- og eksplosjonsvernloven § 19, med tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-1 til 6-3.