Lagring av brannfarlig vare

Oppbevaring av brannfarlig vare som for eksempel bensin, diesel, fyringsolje og propan er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. Avhengig av mengder skal slik det foreligge søknad om slik oppbevaring.

VILKÅR


Oppbevaring uten krav til tillatelse:

I boenhet kan det oppbevares inntil:
55 liter brannfarlig gass og
5 liter brannfarlig væske klasse A og
50 liter brannfarlig væske klasse B og
200 liter brannfarlig væske klasse C.

I frittliggende lagerhus, skur, båthus, garasje eller lignende kan det oppbevares inntil 1):
55 liter brannfarlig gass og
100 liter brannfarlig væske klasse A og
500 liter brannfarlig væske klasse B og
500 liter brannfarlig væske klasse C.

I butikklokale, lagerrom, verksted, industrilokale eller lignende kan det oppbevares inntil 1):
90 liter brannfarlig gass og
20 liter brannfarlig væske klasse A og
200 liter brannfarlig væske klasse B og
500 liter brannfarlig væske klasse C.

På lagerplass i det fri eller nedgravd kan det oppbevares inntil 2):
500 liter brannfarlig gass og
300 liter brannfarlig væske klasse A og
1650 liter brannfarlig væske klasse B og
3000 liter brannfarlig væske klasse C.

Merk:
1)Disse mengdene kan fordobles dersom oppbevaringen skjer i egen branncelle.

2)Ved oppbevaring på lagerplass i det fri av nevnte varer sammen skal opplaget ligge mer enn 10 meter fra trevegg, brennbar bygning eller brennbart opplag, og det må ikke brukes tennkilder nærmere enn 10 meter. Det samme gjelder dersom det oppbevares gass eller væske kl. A. Oppbevares bare brannfarlig væske kl. B eller kl. C, kan avstanden reduseres til 5 meter. Opplaget kan plasseres ved brannvegg eller tilsvarende, forutsatt at avstand til dør, vindu, kjellernedgang, ventilasjonsåpning eller annen åpning er minst 4 meter. Opplag må plasseres minst 4 meter fra nabogrense og 7 meter fra offentlig ferdselslinje.
 

KRAV OM TILLATELSE TIL OPPBEVARING:


I særskilte brannobjekt hvor brann kan medføre tap av mange liv kan ikke brannfarlig vare oppbevares uten tillatelse fra kommunen. Mengder inntil og over:

Kommunen kan gi tillatelse til oppbevaring av inntil:
3.000 liter brannfarlig gass.
6.000 liter brannfarlig væske klasse A.
12.000 liter brannfarlig væske klasse B.
100.000 liter brannfarlig væske klasse C.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap gir tillatelse til oppbevaring av over:
3.000 liter brannfarlig gass.
6.000 liter brannfarlig væske klasse A .
12.000 liter brannfarlig væske klasse B.
100.000 liter brannfarlig væske klasse C.

KRAV TIL DOKUMENTASJON


I forbindelse med behandling av søknader om oppbevaring av brannfarlig vare stilles det krav om eiendomsopplysninger som bl.a. gnr og bnr, ansvarshavende for opplaget, plantegninger og evt detaljtegninger, m.m.


KLAGE

Brannsjefens skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.

LOVHENVISNING

Oppbevaring av brannfarlig vare er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende Forskrift om brannfarlig vare § 3-1 til 3-4.