Lagring av eksplosiv vare

Oppbevaring av eksplosiv vare som eks sprengstoff, krutt og tennmidler er regulert via bestemmelser i brannlovgivningen. 
Den som vil oppbevare eksplosiv vare må ha tillatelse.

Kommunen ved brannsjefen gir tillatelse til oppbevaring av eksplosiver opp til og med 250 kg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir tillatelse til oppbevaring av mengder over 250 kg eksplosiver.

Videre er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som gir alle tillatelser til oppbevaring i undergrunnsanlegg.

Unntak fra bestemmelsene: Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (nettovekt eksplosiv vare) allikevel oppbevares:

  • Inntil 5 kg røksvakt krutt som nevnt i § 1-3 under definisjonen av eksplosiv vare bokstav b,

  • Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon av enhver art som nevnt i § 1-3 under definisjonen av eksplosiv vare bokstav d,

  • Inntil 10 kg pyroteknisk vare som nevnt i § 1-3 under definisjonen av eksplosiv vare bokstav e.

Unntatt fra kravet om tillatelse etter dette kapittelet er ammunisjon som den som har tillatelse til å inneha skytevåpen etter lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. selv lader opp til våpenet, og ammunisjon som erverves eller overlates etter reglene i våpenlovgivingen. 
 

KRAV TIL DOKUMENTASJON

Eiendomsopplysninger som bl.a. gnr og bnr, ansvarshavende for opplaget, plantegninger og evt detaljtegninger, m.m.

SØKNAD

Avhengig av mengder skal det foreligge søknad om slik oppbevaring. Ta kontakt Servicetorget eller brannstasjonen om spørsmål vedrørende søknad.


KLAGE 

Brannsjefens skal i sin myndighetsutøvelse henvise til klageadgang, jf forvaltningslovens bestemmelser.

LOVHENVISNING

Brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §7-1 til 7-13.