Demensomsorg/Demensteam

Ved mistanke om demens får du tilbud om utredning hos fastlegen eller spesialisthelsetjenesten i samarbeid med demensteamet i kommunen. Personer med demensdiagnose får oppfølging og evaluering av tjenestetilbudet på bakgrunn av endringer av funksjonsnivå i dagliglivet.

Lødingen kommune har for tiden ikke fungerende hukommelsesteam eller demenskoordinator. 

Hvis behov for kartlegging/utredning /oppfølging – informasjon om demenssykdom eller tjenester – kontakt forvaltningskontoret v/Minna Henningsen på telefon 902 47 934.

Personen med demens og pårørende skal møte helsepersonell med god kompetanse på demens. For å ivareta brukermedvirkning skal helsepersonell tilrettelegge for samarbeid med personen og nære pårørende. Personer med demens og deres pårørende skal oppleve at tjenestene er organisert slik at det sikres trygghet og kontinuitet. Helsepersonell skal gi god og lettfattelig informasjon, og sikre seg at informasjonen er forstått. Helsepersonell skal også legge til rette for at pasienten  selv kan samtykke til nødvendig helsehjelp, og hvis ikke vurdere pasientens evne til å forstå situasjonen (vurdere samtykkekompetanse).

Hva gjør demensteamet?

  • Utredning/kartlegging, anbefaling av tiltak, veiledning, undervisning, bla pårørendeskolen, henvisning til lege,samarbeid med kommunensøvrige helsepersonell og koordinering av tiltak innen demensomsorgen
  • Er med i ”Demensnettverk Vesterålen”, drevet av Kløveråsen