Ledsagerbevis

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.


Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

Ledsagerbevis - Veiledende nasjonale retningslinjer _ Bufdir

SØKNAD LEDSAGERBEVIS (DOCX, 41 kB)