Vedtekter Kulturfond

Tilskudd kan gis til organisasjoner og institusjoner (eller sammenslutninger av slike)  som:
1 Har som hovedformål å drive aktivitet innenfor kulturområdet i Lødingen kommune og driver aktiviteter for barn og unge.
2. Har sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Lødingen kommune.
3. Har en demokratisk styringsstruktur.
4. Ikke har et kommersielt formål eller ivaretar medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser. 
 
 

Kulturfondet er i prinsippet åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd. Alle aktiviteter i kultursektoren må gjelde barn og unge!

Lødingen kommune kan kreve innsyn i organisasjonens økonomi og kan føre kontroll med at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene.

Idrett og friluftsliv
Tiltak som er forankret i registrert idrettsklubb skal gis prioritet. Større investeringer i anlegg holdes utenfor.

Sang, musikk, dans og drama
Tilskudd fra Kulturfondet skal stimulere til frivillig innsats og aktiviteter innen disse felt, spesielt tiltak som utfordrer og stimulerer kreativitet blant barn og ungdom.

Grendehus og bygdelag
Frivillige lag og foreninger som gjennom aktivitet og drift av bygdehus skaper gode møteplasser, god formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og bidrar til å skape trivsel i bygda. Disse aktivitetene må gjelde barn og unge. Aktivitetsplan fra grendehus vil bli vektlagt ved tildeling av midler. Herunder kommer også drift av private ungdomsklubber.

Personlige søkere
Enkeltpersoner kan søke tilskudd til kulturelle aktiviteter som har betydning for bolyst, attraktivitet og omdømmebygging som har hovedformål  aktiviteter for barn og unge.

Utbetaling av tilskudd skjer etter utbetalingsanmodning og mot dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført, og gått til det formålet det var innvilget til.

Maksimalt tilskudd pr. søknad settes til kr. 10.000,-

Annet
I prosjekter og tiltak med støtte fra kulturfondet, skal Lødingen kommune fremheves som bidragsyter til gjennomføringen.