Eiendomsskatt

KS- 113/17 Vedtak:
Lødingen kommune innfører eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom fra 2018 og på alle lovlige skatteobjekt i hele kommunen fra 2019 med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.
 

Takseringsretningslinjer

Hovedregelen for taksering framgår av eiendomsskattelovens §8 A-2 1. ledd: «Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal”.

Dette betyr at eiendomsskatteverdien skal settes til omsetningsverdi. Erfaringer viser at i realiteten fastsetter mange kommuner eiendomskatteverdien lavere enn omsetningsverdi ved å bruke en sikkerhetsmargin for å sikre at takstene ikke overstiger omsetningsverdien. Eiendomsskatten skal fastsettes ut fra tilstanden 1. januar i skatteåret.

Kommunestyret oppnevner en nemnd (sakkyndig takstnemnd) som skal fastsette takstene. Kommunestyret skal vedta eiendomsskattevedtekter som inneholder saksbehandlingsregler, men har ingen rolle i fastsetting av takstene.

Rådmannen vil komme tilbake om valg av takseringsnemnd, klagenemnd og eiendomsskattevedtekter.

Skattesats

Skattesatsen vil være mellom 2 og 7 promille av skattetakst. Ved innføring kan ikke satsen settes høyere enn 2 promille og ikke økes mer enn 2 promille pr år. Kommunestyret kan sette ned satsen med mer eller mindre enn 2 promille.
I henhold til eiendomsskattelovens § 12 kan kommunene velge å bruke differensierte skattesatser. Bestemmelsen innebærer at for bolig- og fritidseiendommer kan kommunene fastsette en skattesats som avviker fra den generelle skattesatsen. Det kan altså fastsettes én skattesats for boliger og fritidseiendommer, og en annen sats for andre eiendommer, dvs. all ubebygd grunn, verk og bruk, og annen næringseiendom. Det er ikke adgang å fastsette forskjellig sats for henholdsvis boliger og fritidseiendommer.

Informasjon til kommunestyret om prosess for innføring av eiendomsskatt

Melding/orientering:

 1. Vedta eiendomskattevedtekter.
  På grunn av at eiendomsskatteloven ikke har utfyllende saksbehandlingsregler fremmer rådmannen en sak til kommunestyret om eiendomsskattevedtekter som bygger på KS sin mal.Behandles i formannskap 04.01.18 og kommunestyret 11.01.18.
 2. Valg av takseringsnemnder.
  Valg av nemndstype og medlemmer vil framgå eiendomsskattevedtektene. I dag velger kommunene å bruke alternativet med en sakkyndig nemnd med 3 medlemmer og en egen klagenemnd med minst 3 medlemmer med vara til begge nemndene.
  Politisk behandling formannskap 04.01.18 og kommunestyret 11.01.18.
 3. Opplæring av nemndene med vara og administrativt personell som skal ha en rolle i eiendomsskatteprosjektet. Opplæring starter i februar.
 4. Taksering av verk og bruk og næringseiendommer og øvrige eiendommer (boliger og fritidsboliger). Kommunen må gjennom en tilbudsrunde engasjere personell til å utarbeide takstforslag som vil være grunnlag for takstnemndas vedtak.
  Rådmannen må engasjere personell for å taksere de forskjellige eiendomstyper i løpet av desember og januar slik at arbeidet kan starte opp så snart som mulig.
 5. Valg av utskrivingsmetode for boliger.
  Enten kommunal taksering eller bruk av formues grunnlagene. Behandles i formannskapet 01.02.18 og kommunestyret 08.02.18.
 6. Fritaksregler for eiendomsskatt.
  Behandles i formannskapet 26.04.18 og kommunestyret 03.05.18.
 7. Bunnfradrag.
  Vurderes nærmere om det skal lages sak i 1. halvår 2018 eller vente til budsjettvedtaket i desember 2018 da kommunestyret må ta stilling til bunnfradrag.
 8. Praktisk gjennomføring.
  Rådmannen har engasjert ekstern bistand i forbindelse med arbeidet. Det arbeides med flere forhold som engasjement av takstpersonell, intern organisering, kjøp av dataprogram og prosjektplan som skal inneholde informasjonsplan.

Kontaktinfo

Tone Kristensen
Takstmann (bolig- og fritidseiendommer)
E-post
Telefon 76 98 66 00