Salgsbevilling

Kolonialvareforretninger og andre virksomheter som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

 

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke/ innrapportere?

For spørsmål, ta gjerne kontakt med avd. leder Samfunn.

Vedlegg til søknad:

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Målsatt tegning over utsalgsarealet
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
  • Eventuell kjøpekontrakt
     

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke bevilling, men det må betales årlige bevillingsgebyr.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Kontaktinfo

Tom Roger Hanssen
Avdelingsleder Samfunn
E-post
Mobil 90 15 75 40

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart