Barnehager

Søknadsfrist barnehageplass - 15. mars. 

Oppstart i Læringsverkstedet barnehage kan skje 1. august, 1. januar og 1. april.

Søknad om barnehageplass (Læringsverkstedet avd. Lødingen) (PDF, 146 kB)

Søknadsskjema barnehage Vestbygd Oppvekstsenter (PDF, 218 kB)

Vedtekter kommunale barnehager (PDF, 37 kB)

Vedtekter Læringsverkstedet Lødingen barnehage (PDF, 268 kB) 

 

Lovendring kontantstøtte

Frem til juli 2022 ble kontantstøtte gitt til og med den kalendermåneden retten til kontantstøtte falt bort. På bakgrunn av en lovendring er dette endret fra 1. august 2022. Fra denne datoen gis kontantstøtte til og med kalendermåneden før retten til kontantstøtte faller bort. Lovendringen innebærer at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Mer informasjon om lovendringen finnes på:
Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Barne- og familiedepartementet - regjeringen.no.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen 2023/24

Det er en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling som sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2023 er på 3 000 kroner per måned. Det vil si at husholdninger som har samlet inntekt lavere enn 550 000 kroner per år, har rett til å søke på moderasjonsordningen.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 615 590 kroner per år (sats per 1. august 2023).

Mer informasjon på den nasjonale ordningen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

Den enkelte husstand må søke kommunen. Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Søknaden gjelder for ett år av gangen. Siste års skattemelding eller annen relevant dokumentasjon for inntekt må vedlegges søknaden.

Søknadssenter

Det kan også opplyses om at det finnes en lignende moderasjonsordning for SFO. Se info og søknadsskjema på Lødingen skoles hjemmeside: www.lodingenskole.no

Er barnet folkeregistrert i annen kommune, må søknad sendes den respektive kommunen.

Hovedopptak barnehageplass samt SFO

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen skole SFO

Barnehageåret er fra 1. august til 31 juli.

Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.

Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted.

Søknadsfrist barnehageplass: 15. mars.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehagen har du krav på søskenmoderasjon. Dette trenger en ikke å søke på, det skal kommunen ordne. Søskenmoderasjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass fra 1. august 2023. Dette forutsetter at barna bor sammen og går i barnehager i kommunen, jf. Forskrift om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - Lovdata