Barnehager

Søknadsfrist barnehageplass - 15. mars

 

Lovendring kontantstøtte

Frem til juli 2022 ble kontantstøtte gitt til og med den kalendermåneden retten til kontantstøtte falt bort. På bakgrunn av en lovendring er dette endret fra 1. august 2022. Fra denne datoen gis

kontantstøtte til og med kalendermåneden før retten til kontantstøtte faller bort. Lovendringen innebærer at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Mer

informasjon om lovendringen finnes på: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Barne- og familiedepartementet - regjeringen.no.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen 2022/23

Det er en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling som sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. august 2022 er på 3 050 kroner per måned. Det vil si at husholdninger som har samlet inntekt lavere enn 559 167 kroner per år, har rett til å søke på moderasjonsordningen.

Det er også rett til 20 timer gratis oppholdstid per uke i barnehagen for 2-5 åringer for husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 598 825 kroner per år (sats per 1. august 2022 )

Mer informasjon på den nasjonale ordningen finnes på utdanningsdirektoratets hjemmeside:
Moderasjonsordninger foreldrebetaling (udir.no)

 

Den enkelte husstand må søke kommunen. Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Søknaden gjelder for ett år av gangen.
Siste års skattemelding eller annen relevant dokumentasjon for inntekt må vedlegges søknaden.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage/SFO

Er barnet folkeregistrert i annen kommune, må søknad sendes den respektive kommunen.

Hovedopptak barnehageplass samt SFO 

  • Læringsverkstedet barnehage avd. Lødingen
  • Vestbygd barnehage og SFO
  • Lødingen skole SFO

Barnehageåret er fra 1. august til 31 juli.
Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.


Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted.

Søknadsfrist barnehageplass: 15. mars.