Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Kommuneplanen skal brukes strategisk, og gi rammer for virksomhetens planer og tiltak. Samfunnsdelen er med å definere og formidle kommunens identitet og hvor man vil gjennom å peke ut kommunens satsingsområder de kommende årene.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. (Plan- og bygningsloven § 11-2).

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. (Plan- og bygningsloven § 11-3).

Gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 finner du her.

 

 

Arbeidet med NY “Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033” har startet

…og vi vil ha dine innspill, meninger og tanker!

I planprosessen vil det legges opp til medvirkning i ulike former.

Tenker du på fremtiden til Lødingen kommune? Hvordan vil det se ut der du bor? Hva lever vi av? Hvordan har vi det i kommunen om 5 år, 10 kanskje 20 år? Og hvordan har du det?

Vi vil være en attraktiv og levende kommune både for innbyggerne våre og besøkende. Lødingen skal være en god kommune å bo å være i for alle!

Kommuneplanen for Lødingen er vår felles plan for fremtiden. Den skal vise hvilken retning vi ønsker for utvikling av vårt samfunn på et overordnet nivå.

På denne side vil vi legge opp ny informasjon gjennom hele planprosessen.

Status pr april 2024 er at arbeidet med samfunnsplanen er satt på vent, fram til planstrategien er vedtatt.

Tidslinje:


 

 

Har du spørsmål om planarbeidet?

Ta kontakt med rådgiver på plan, Kristina Husjord kristina.husjord@lodingen.kommune.no

eller postmottak@lodingen.kommune.no

Utførte aktiviteter:

  

  • 2.  desember 2021 vedtok formannskapet høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Fristen for innspill var 11. februar 2022.
     
  • I desember 2021 ble det laget adventskalender på kommunens facebook-side for å sette fokus på FNs bærekraftsmål.  Se adventskalenderen ved å klikke her (YouTube)