Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 23 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

 – Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
– Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
– Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i  selskaper
– Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
– Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer. Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den folkevalgte, demokratiske styringen av kommunen ved å påse at den kommunale myndighetsutøvelsen skjer i henhold til politiske vedtak og ikke vilkårlig. 

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra alle. Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak. Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles.  Det må presiseres at kontrollutvalget ikke er en klageinstans, men utfører systemkontroll på vegne av kommunestyret, og dermed indirekte på vegne av alle kommunens innbyggere.

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat. Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

Post:
K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 Tromsø

E-postKnut@k-sek.no

Telefon: 95 10 90 02

 

 

 

Kontaktinfo

REVISJON
KomRev NORD IKS
E-post
Telefon 77 04 14 00
Knut Roar Johansen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 10 90 02