Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen (kommunelovens § 77). Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Kontrollutvalgets oppgaver

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betyggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Etter Lødingen kommunes rutiner for varsling kan varsling om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens § 2-4 også skje til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets medlemmer og møter
 

K-sekretariatet

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.
K-Sekretariat

Revisjon

Revisjon utføres av KomRev NORD IKS.
 

Kontaktinfo

REVISJON
KomRev NORD IKS
E-post
Telefon 77 04 14 00
Bjørn-Harald Asphaug Christensen
K-Sekretariatet IKS Tromsø
E-post
Telefon 77 87 10 66
Mobil 951 04 251

Adresse

KomRev NORD IKS
Hovedkontor Harstad

Sjøgata 3
9405 HARSTAD

Organisasjonsnummer
986 574 689 

 

Kart