Gatelys

Feil på gatelys kan meldes via:
-  internet via FiksGataMi
-  epost:      postmottak@lodingen.kommune.no

 

Formål med tjenesten - Gatelys

Lødingen kommune eier og drifter om lag 400 lyspunkter langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veier med tilhørende gang/sykkelveier. Det er et mål at belysningen skal bidra til en god og trygg trafikkavvikling for alle veifarende.

Tjenesten er ikke lovpålagt, og følgelig ikke en rettighet for innbyggerne. Trafikksikkerhet og trivsel er likevel faktorer som gjør at kommunen eier og drifter lysanleggene.

Målgruppe

Alle veifarende og innbyggere generelt nyter godt av tjenesten i den tiden lysene står på.

Tjenestens innhold

Endel av gatelysene er påslått bare i den mørke årstiden (ca september til april). Disse styres også slik at de er avslått på natten (ca mellom kl. 24.00 og 06.00). I tillegg vil disse gatelysene tennes og slukkes av fotoceller mellom kl. 06.00 og 24.00.

Der hvor gatelysene ikke er styrt på tid, tennes og slukkes disse kun av fotoceller.
 

Hva du kan forvente av Lødingen kommune

Registrering, oppfølging og utbedring
Lødingen kommune besørger selv registrering av tilstand, herunder om det er enkeltlyspunkter eller større strekninger som krever vedlikehold eller oppgradering i form av utskifting av pærer eller annet. I tillegg tar kommunen imot innspill fra publikum som observerer feil og mangler ved lysanlegget.
Lødingen kommune har fokus på å følge opp registrerte feil og mangler. Dette ivaretas så raskt som det er forsvarlig, og innenfor tilgjengelig budsjett.

Erklæring om utbedring
Det er et mål at det til enhver tid skal være lys i 95 % av alle lysarmaturer. Enkeltlyspunkter utbedres kun der dette kan skje i tilknytning til utbedring av andre nærliggende utbedringer, eller der hvor manglende lys i ett enkelt punkt kan gi en betydelig redusert trafikksikkerhet. Dersom hele soner faller ut, gis dette prioritet for utbedring. Publikum må uansett regne med at det kan ta tid før feil blir rettet. All utbedring skjer innenfor tilgjengelig budsjett.

Informasjon
Lødingen kommune prioriterer ikke å gi tilbakemeldinger på den enkelte melding om feil på anlegget. 

Saksbehandlingstid
Det foregår ingen saksbehandling overfor innbyggerne ut over behandling av søknader om overtakelse av anlegg. Saksbehandlingen skjer internt i kommunen med det formål at det til enhver tid skal være fungerende lys i tråd med målsettingen.

Opplysning om klageadgang
Denne tjenesten er ikke en rettighet for kommunens innbyggere. Det fattes ikke enkeltvedtak i denne sammenheng slik det er definert i Forvaltningsloven, og det er følgelig heller ikke klageadgang på noe forhold ut over eventuelt manglende svar på henvendelser om overtakelse.

Hva vi forventer av deg
Lødingen kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet. Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon  blir ikke prioritert utbedret før dette er fjernet i tilstrekkelig grad. Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring, bes det om at kommunen får beskjed, slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.
 

Lødingen kommune er avhengig av publikums hjelp for å registrere feil og mangler ved lysanlegget. Det er derfor ønskelig at du melder fra om feil/mangler du registrerer. 

Adresse

 • Besøksadresse
  Rådhusvegen 27
  8410 Lødingen
  Se kart
   
 • Postadresse
  Postboks 83
  8411 Lødingen
   
 • Organisasjonsnummer
  945 468 661
 • Kontonummer
  4612 35 55643 (nytt)

 

Tilgjengelighetserklæring

Åpningstider

 • E-post
  postmottak@lodingen.kommune.no
 • Telefon sentralbord
  769 86 600 mellom 10:00 - 14:00
  (stengt fra 11:30-12:00)
   
 • Åpningstider resepsjon
  Man-fre kl. 08:00 - 15:30
  (stengt fra 11:30-12:00)
 • Sommertid 15 mai-15 sept. kl. 0800-14.45.
 • Nettstedskart