Vedlikehold av kommunale veier

Feil kan meldes via:
-  internet via FiksGataMi
-  epost:      postmottak@lodingen.kommune.no


Formål med tjenesten – de kommunale veier
Lødingen kommune eier og drifter42 km kommunale veier samt ca 6,3 km gang-/sykkelveier og fortau. Det er et mål at veistandarden skal gi tilfredsstillende fremkommelighet.

Trafikksikkerhet og trivsel er faktorer som er viktige når ressurser prioriteres, og kommunen er derfor både avhengig av og takknemlig for alle innspill som gjør oss kjent med utfordringer som finnes.

Målgruppe
Alle veifarende og innbyggere.

Tjenestens innhold

 • Sommervedlikehold (kantklipping, grøfting, grusing, beskjæring av vegetasjon, etc.) utføres av entreprenører på kontrakt (gjelder ikke private områder).
 • Vintervedlikeholdet (brøyting, sandstrøing, etc.) utføres i hovedsak av entreprenører på kontrakt.  
   

Hva du kan forvente av oss
Sommeraktiviteten og hva som kan utføres, er sterkt avhengig av hva som gjenstår av ressurser etter de forutgående vintermånedene. Generelt gjelder det at begrensede budsjetter gjør at tjenesteproduksjonen sjelden når det nivå som publikum ønsker og forventer.

Disse aktiviteter/oppgaver gis høy prioritet i et trafikksikkerhetsperspektiv:

 • Sikring og utbedring av trafikkfarlige hull i veibanen, primært der det er asfaltdekke
 • Utbedring av overvannsproblemer der veilegemet er i fare
   

Disse aktiviteter/oppgaver gis lavere prioritet:

 • Gaterenhold/feiing ut over feiing etter vinterens sandstrøing
 • Oppmerking av gangfelt
 • Utbedring av veiskilt
 • Kantslått
 • Skraping/høvling av grusveier
 • Utbedring av sikt i veikryss
   

Saksbehandlingstid

Ihh. Forvaltningloven §11 a

Lødingen kommune tar hånd om innmeldte forhold så raskt det er mulig, og i tråd med prioritet og innenfor økonomisk ramme.

Henvendelser om større forhold enn løpende vedlikehold, følger bestemmelsene i Forvaltningsloven med hensyn til saksbehandling/svar.

Opplysning om klageadgang
Klageadgang oppstår kun når det fattes enkeltvedtak; jfr. Forvaltningsloven §28-29.

Hva vi forventer av deg
At du som grunneier fjerner vegetasjon på egen eiendom der vegetasjonen henger ut over vei/fortau, og dermed utgjør en fare for trafikksikkerheten og/eller er til hinder for veifarende. Denne forpliktelse følger av veilov og grannelov.
 Trafikksikkerhet - Beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei (PDF, 660 kB)

At du som veifarende og innbygger gir melding til kommunen om trafikkfarlige hull i veibanen, og dersom du oppdager overvannsproblematikk som kan føre til skade på/utvasking av veibanen.

Hensetting av kjøretøy/tilsvarende må ikke skje på eller langs kommunale veier, slik at det på noen måte er til hinder for allmenn ferdsel og vedlikehold av vei/grøft.

Parkering skal som hovedregel skje på privat grunn (utenfor kommunal vei).

 

Ytterligere detaljer knyttet til drift og vegvedlikehold finner du her: 
Drift- og vedlikeholdsstandard for vei - Lødingen kommune (PDF, 688 kB), vedtatt i kommunestyre 14.05.2020, Dok.ID 138129, kommunestyresak KS—30/20

Kontaktinfo

Vakttelefon brøyting/sandstrøing
Erikstad/Kanstad Lødingen/Neshamn
Telefon 95 10 93 15