Vintervedlikehold av kommunale veier

Brøyting

Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veigrep og –bredde for trafikantene og de gående.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. 
 

Strøing

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs.

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. 

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

Kommunen har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.
 

Er det lov å ha snø fra privat eiendom inn på offentlig veg?

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted (§26 i politivedtektene).
 

For mer detaljer knyttet til vedlikehold av veger, se Drift og vedlikeholdsstandard for kommunale veier og plasser.