Kommuneplanens arealdel 2021-2031

Planen ble vedtatt i kommunestyret 16. desember 2021. Vedtaket finner du her

Hensikten med planen er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Hensikten med planen er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Plandokumenter finnes lengst ned på denne sida.

Plankartet kan også ses i kommunens kartløsning, kommunekart.com (trykk på Kartlag, velg Kommuneplan og Kommuneplanens arealdel 2021-2031).

Plandokumentene kan også ses i kommunens planregister

 

Plandokumenter:

Artikkelliste