Hålogalandsvegen – Forelegging av forslag til mindre endring av reguleringsplan E10, Parsell 4, Kanstadbotn for uttalelse

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-14, 2- ledd forelegges forslag til endring av reguleringsplan for Hålogalandsvegen, detaljregulering E10, Parsell 4, Kanstadbotn, for uttalelse. Frist for å komme med uttalelse er satt til den 27.08.2024.

Gjennom tilbudsfase og prosjekteringen for OPS prosjektet E10/ rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) gjennom Lødingen kommune er det kommet frem behov for å optimalisere løsningene i gjeldende reguleringsplan. 

Statens vegvesen er forslagstiller/tiltakshaver. Hæhre Entreprenør AS vil gjennomføre utbyggingen som underentreprenør for Skanska Norge AS. Multiconsult Norge AS er plankonsulent.

 Planområdet omfatter Europaveg 10 gjennom Lødingen kommune. Planområdet er stort sett samsvarende med gjeldende reguleringsplan, men med mindre utvidelser enkelte steder for å ivareta nødvendig anleggsområde og skråningsutslag. 

Planområdet ligger innenfor undersøkelses- og utredningsområdet for gjeldende reguleringsplan. Planområdet omfatter strekningen mellom profil ca. 2630 – 5550 i vegtegningene.

Figur 1: Oversiktskart av planområdet

Hensikten med endringene er å ivareta naturmangfold bedre ved å redusere inngrep i myr, redusere CO2-utslipp, tilfredsstille krav til universell utforming for gang-/sykkelveg og bussholdeplass, ivareta høyspentlinje bedre ved å redusere behov for oppfylling ved eksisterende høyspentmast, optimalisere bru i Kanstadbotn og redusere utbyggingskostnader.

 Endringen vurderes ikke å ha nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter eller interesser, og den vurderes ikke å være i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser. Videre vurderes den i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, den vurderes ikke å gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke å berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

 Planforslagets dokumenter kan ses her og i Rådhusets resepsjon.

 Eventuelle uttalelser til forslaget sendes:

 Frist for uttalelser er satt til 27.08.2024

 Uttalelser med forslag til endring vil bli sendt til kommunen ved fristens utløp. Kommunen saksbehandler og vedtar ev. endring. Kommunen vil ikke sende endringen til ny høring da det ordinære krav til høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker ikke vil gjelde.

 

Dersom det er behov for ytterligere informasjon, kan du kontakte:

 

Vedlegg:

1. Varslingsbrev endringer Lødingen (PDF, 493 kB)

2. Planbeskrivelse E10 Parsell 4 Kanstadbotn (PDF, 3 MB)

3. Plankart 2018005-  Parsell 4- Kanstadbotn (PDF, 6 MB)

4. Reguleringsbestemmelser- E10 Parsell 4 Kanstadbotn- forslag endringer (PDF, 148 kB)

5. Oversikrstegning OPS Hålogalandsvegen (PDF, 5 MB)

6. Illustrasjon eksisterende reguleringsplan- ny geometri Lødingen kommune (PDF, 7 MB)

7. Skredfare og skredsikring- Parsell 3  (PDF, 14 MB)

8. Lødingen kommune tilbakemelding (PDF, 495 kB)

9. Referat fra oppstartsmøte 2018005 (PDF, 400 kB)

10. 2018005 Plankart SOSI endringsforslag (SOS, 313 kB)