Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner.

Hver kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Generert med kunstig intelligens ∙ 25. juni 2024 kl. 1:52 p.m.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Reglement for eldrerådet

Medlemmer og møtereferat
 

Den kulturelle spaserstokken

Lødingen eldreråd administrerer en tilskuddsordning (virkemiddel)  - den kulturelle spaserstokken

Virkemidlets formål

  • Å tilby profesjonell kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet til eldre.
  • Å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Få til et økt regionalt samarbeid om kunst og kulturtilbud for eldre. Bidra til at eldre gis økt anledning til å delta på kunst og kulturopplevelser.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Tilskuddet anvendes til

  • Profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.
  • Transport for eldre til kunst- og kulturarrangementer.

 

Søknadsskjema

Den-kulturelle-spaserstokken-søknadsskjema jovo 07062024 (PDF, 83 kB)