Kunngjøring: Offentlig ettersyn av søknad om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet Fiskefjorden, Lødingen kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Utleggstid er til og med 18. juli

Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland

Søker:                       Mortenlaks AS Org.no.966384379

Søknaden gjelder:     Arealendring og biomasseutvidelse

Søkt størrelse:          2608 tonn MTB

Lokalitet:                    14796 Fiskefjorden

Koordinater:              Midtpunkt anlegg N 68º31,553` Ø 16º07,341`

Midtpunkt fôringsflåte N 68º31,427` Ø 16º07,375`

 

Utleggstid er til og med 18. juli. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen utleggstidens utløp til postmottak@lodingen.kommune.no

eller Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen.

 Merk innspill med saksnummer: 24/635.

Vedlegg:

Søknad om arealendring og biomasseutvidelse Fiskefjorden -brev NFK (PDF, 149 kB)

Akvakultursøknad - søknad om endring av lokalitet 14796 Fiskefjorden (PDF, 387 kB)

Brev Mortenlaks (PDF, 2 MB)

Kartgrunnlag (PDF, 7 MB)

Konsekvensutredning vurdering (PDF, 106 kB)

Kvittering Fiskeridirektoratet (PDF, 63 kB)

KU- kystsoneplan (PDF, 8 MB)

Luseplan (PDF, 4 MB)

Beredskapsplan ved endringer i det marine miljøet, algeinvasjon og manetforekomst (PDF, 559 kB)

Beredskapsplan for rømming (PDF, 2 MB)

Beredskapsplan for sykdom og fiskevelferd (PDF, 273 kB)

Risikovurdering fiskevelferd Fiskefjorden (PDF, 710 kB)

Fiskefjorden - Biosikkerhetsplan (PDF, 2 MB)

Internkontrollsystem (PDF, 217 kB)

Hydrografi Fiskefjorden (PDF, 2 MB)

C- undersøkelse (PDF, 7 MB)

 B- undersøkelse (PDF, 4 MB)

Strømrapport - oktober 2022 (PDF, 8 MB)

Strømrapport - august 2022 (PDF, 8 MB)

Anlegg og flåte med koordinater (PDF, 2 MB)

Forundersøkelse Fiskefjorden (PDF, 3 MB)

Tjeldsund kommune - disp. vedtak (PDF, 2 MB)

Lokalitetesrapport - LR-14796 Fiskefjorden A001-2 (PDF, 8 MB)

Tildeling av økt produksjonskapasitet NFK (PDF, 205 kB)